Kva gjer vi

Vi ønskjer at offentleg sektor skal vere ein attraktiv arbeidsplass, både no og i framtida. Vi støtter bedriftene i læringsarbeidet, og lærlingane i utviklinga fram mot eit fagbrev. Vi har det juridiske ansvaret for at opplæringa skjer i samsvar med opplæringslova.

For lærlingen:

 • Teiknar lærekontrakt
 • Ser til at opplæringa held fagleg god kvalitet og skjer i samsvar med gjeldande regelverk
 • Arrangerer kurs og samlingar
 • Besøker læreplassen og har samtale
 • Bistår lærlingen ved behov for ekstra oppfølging (t.d. PPT)
 • Tilbyr nokon å rådføre seg med i små og store saker
 • Utplassering i utlandet (enkelte fag)
 • Sikrer at vurderingssamtalar vert gjennomført

For bedriftene:

 • Rådgjeving før teikning av kontrakt, og fortløpande i læretida.
 • Bistår i rekrutteringsarbeidet
 • Formidling av aktuelle lærlingar og lærekandidatar.
 • Arrangerer kurs og samlingar
 • Sørgjer for motiverte faglege leiarar.
 • Gjennomfører besøk i bedriftene.
 • Bidrar med råd og forslag til konfliktløysing ved behov
 • Samarbeid med PPT og NAV
 • Utarbeider og distribuerer informasjonsmateriell
 • Hjelp til utarbeiding av intern opplæringsplan
 • Sikrer at obligatoriske vurderingssamtalar vert gjennomført
 • Utbetaler tilskot til lærebedriftene
 • Rapportere til Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Orienterer om endringar i regelverk, læreplanar og fag.
 • Deltar i nasjonale nettverk for å vere eit bindeledd mellom lærebedrifter og styrande departement, og fremje kvaliteten på opplæring i bedrift generelt.